Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0008 Laag 20

2018: Focus op Opgavegericht Werken

15 jan. 2018

Voorspelbaar zal 2018 niet worden! Want wat het komende jaar ook in petto heeft, het zal weer bol staan van veranderingen. Om hier zo goed mogelijk op in te springen, zetten organisaties steeds vaker projecten, programma's en processen op. Dit Opgavegericht Werken kan zorgen voor:

  • inhoudelijke focus;
  • heldere prioritering;
  • onderlinge aanspreekbaarheid;
  • een duidelijke relatie tussen strategische doelen en uit te voeren activiteiten.

Zowel bij het uitvoeren van de kerntaken - running the business -, als bij het doorontwikkelen van de organisatie - changing the business - leidt Opgavegericht Werken tot goede resultaten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

De vier belangrijkste voorwaarden voor Opgavegericht Werken

1. Goed opdrachtgeverschap

Voor het tijdig maken van keuzes, het stellen van prioriteiten en het weloverwogen nemen van risico’s is een heldere visie onmisbaar. Goed opdrachtgeverschap voorziet hierin. Het is de belangrijkste succesfactor voor Opgavegericht Werken, maar helaas ook vaak de achilleshiel van veel organisaties. Goede opdrachtgevers kunnen balanceren. Zij weten rust en ruimte te creëren en tegelijkertijd vaart en voortgang te maken. En dat met de nodige persoonlijke betrokkenheid en professionele distantie, zodat opdrachtnemers zich gedragen voelen én de nodige bewegingsvrijheid ervaren om aan de slag te gaan. Bovendien verstaan goede opdrachtgevers de kunst van de dialoog. Zij zijn in staat om altijd in gesprek te blijven om samen het verschil te maken.

2. Persoonlijk leiderschap

De keuze voor Opgavegericht Werken vraagt van alle betrokkenen loslaten. Allereerst het loslaten van zekerheden, zoals de bestaande organisatiestructuur en -cultuur, machtsposities en besluitvormingsstructuren. Maar ook het loslaten van de behoefte erbij te horen en zich te conformeren aan collega’s en de mensen met de macht in de organisatie.

Het avontuur dat besloten ligt in veranderingen is aantrekkelijk. Veel medewerkers hebben ideeën over hoe het anders en beter kan. Maar daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen voor het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen, is iets heel anders - en niet zonder persoonlijke risico’s. Samenwerken aan veranderopgaven vergt solide zelfinzicht, de bereidheid om anderen op onverwachte manieren en momenten te ontmoeten, de kunst om met verschillen om te gaan, én de moed om te sturen zonder macht.

3. Het moedige gesprek

Functioneel en effectief samenwerken doet een groot beroep op de flexibiliteit van medewerkers, of ze nu samenwerken in multidisciplinaire teams of in co-creërende netwerken. Hierbij staan visievorming en heldere profilering hoog op de lijst van gewenste competenties, maar komt het ook aan op samenwerken en verbinden. In dit complexe krachtenveld moeten mensen in gesprek durven gaan over hete hangijzers – en dat zonder controle te willen houden over de uitkomst van het gesprek of het verloop van de dialoog die op gang is gebracht. Daarnaast is het noodzakelijk om aspecten van de bestaande organisatiecultuur die ‘schuren’ met de beoogde toekomst ter discussie te durven stellen. Ga er maar aanstaan!

4. Portfoliomanagement

Het kunnen aansturen van een of meerdere portfolio’s van veranderopgaven vereist een gedegen ondersteunende structuur, waarin de kerngegevens van projecten, programma’s en processen zijn samengebracht. Adequaat instrumentarium is hierbij noodzakelijk, zodat de organisatie beschikt over betrouwbare, volledige en actuele informatie die nodig is voor gedegen analyses, conclusies en scenario’s. Bij portfoliomanagement komen alle elementen bij elkaar die nodig zijn voor verandering: het vaststellen van een heldere visie, het formuleren van concrete doelen, het stellen van prioriteiten en het consequent vasthouden aan gemaakte keuzen.

Aan de slag!

Bij al deze aspecten van Opgavegericht Werken biedt Phaos gerichte ondersteuning. Met onze klanten gaan we op zoek naar de beste manier om Opgavegericht Werken vorm te geven binnen hun organisatie. Dat is altijd een proces van horten en stoten, waarbij elke context om een eigen aanpak vraagt. Belangrijk in dit zoekproces is ‘prototypen’: experimenteren met onvoldragen, nieuwe benaderingen en werkwijzen; die evalueren; en vervolgens nieuwe slagen maken in de organisatie. Op die manier werken we nauw samen met onze klanten aan professionele veranderorganisaties met een lerende cultuur. Ook dit jaar organiseren we hiervoor weer tal van activiteiten voor iedereen die betrokken is bij Opgavegericht Werken: van opdrachtgevers en bestuurders, tot programma-, proces- en projectleiders; en van omgevingsmanagers tot experts en dossierhouders.

Graag tot ziens bij een van onze trainingen, leerateliers, workshops of coachings- en adviestrajecten!

Neem voor een gratis adviesgesprek contact op met 085- 273 6387 of stuur een e-mail naar
info@phaos.nl